สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อธิบายความสำคัญของระบบประสาทมีผลต่อสุขภาพ การเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 1.1 ม.1/1 พ 1.1 ม.1/1 อธิบายความสำคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโต และพัฒนาการของวัยรุ่น

พ 1.1 ม.1/2 อธิบายวิธีดูแลรักษาระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติ

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

    นักเรียนสามารถอธิบายการดูแลและรักษาระบบประสาทได้

ด้านทักษะกระบวนการ

   นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในการดูแลระบบประสาทได้

ด้านคุณลักษณะ

  1. นักเรียนใฝ่เรียนรู้

  2. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

  1. ความสามารถในการสื่อสาร
  2. ความสามารถในการคิด
  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
  4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

   - สังเกตจากการทำกิจกรรมและตอบคำถามในชั้นเรียน

   - สังเกตจากสมุดสำหรับทำกิจกรรม เกมทดสอบความจำ

   - สังเกตจากการบันทึกในใบงาน บันทึกการดูแลรักษาระบบประสาท

เครื่องมือ

   - แบบสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน

   - แบบประเมินใบงาน

ปีการศึกษา 2567 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อวัยรุ่น
ชั่วโมง ระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อวัยรุ่น
เรื่อง วิธีดูแลรักษาระบบประสาทให้ทำงานตามปกติ 30 พ.ค. 67 (มีใบงานและใบความรู้)