สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

บุคคลสำคัญเป็นบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม สร้างสรรค์วัฒนธรรม และความมั่นคงของท้องถิ่น และประเทศชาติ ควรค่าแก่การยกย่องและนำมาเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.2/1 ระบุบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ
จุดประสงค์ 
 1 อธิบายประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 5 ได้
 2 เล่าประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 5 ได้
 3 สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 5
 

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 1 เรื่อง กษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 5

2. สังเกตการทำงานรายบุคคล

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 3 บุคคลสำคัญ
ชั่วโมง บุคคลสำคัญ
เรื่อง กษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 5 2 พ.ย. 66 (มีใบงาน)