ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 17
แผนการสอน ครูกมลรัตน์ พูลน้อย
ครูผู้สอน ครูกมลรัตน์ พูลน้อย

ครูกมลรัตน์ พูลน้อย
ประวัติศาสตร์

แผนการสอน ประวัติศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
เรื่อง 1.1 ใส่ใจใฝ่รู้สู่สัญลักษณ์ไทย
1
  ใส่ใจใฝ่รู้สู่สัญลักษณ์ไทย 4 พ.ย. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.2 กษัตริย์ไทยและบรรพบุรุษไทย
1
  กษัตริย์ไทยและบรรพบุรุษไทย (1) 11 พ.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  กษัตริย์ไทยและบรรพบุรุษไทย (2) 18 พ.ย. 2562 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.3 ในหลวงของเรา
1
  ในหลวงของเรา (1) 25 พ.ย. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
2
  ในหลวงของเรา (2) 2 ธ.ค. 2562 (มีแบบทดสอบหลังเรียนและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.4 เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน
1
  เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน (1) 9 ธ.ค. 2562 (มีแบบทดสอบก่อนเรียนและสื่อวิดีโอ)
2
  เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน (2) 16 ธ.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.5 ทิศและที่ตั้ง
1
  ทิศและที่ตั้ง (1) 23 ธ.ค. 2562
2
  ทิศและที่ตั้ง (2) 30 ธ.ค. 2562 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.6 ศาสนาและความเชื่อ
1
  ศาสนาและความเชื่อ 6 ม.ค. 2563 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.7 ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน
1
  ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน (1) 13 ม.ค. 2563 (มีใบงาน)
2
  ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน (2) 20 ม.ค. 2563 (มีสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.8 สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียน
1
  สถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียน 27 ม.ค. 2563 (มีใบงานและแบบทดสอบหลังเรียน)
เรื่อง 1.9 การทักทายของสมาชิกในกลุ่มอาเซียน
1
  การทักทายของสมาชิกในกลุ่มอาเซียน 3 ก.พ. 2563 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)
เรื่อง 1.10 ธรรมเนียมปฏิบัติ
1
  ธรรมเนียมปฏิบัติ 17 ก.พ. 2563 (มีใบงาน)
เรื่อง 1.11 เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน
1
  เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน (1) 24 ก.พ. 2563 (มีแบบทดสอบก่อนเรียนและสื่อวิดีโอ)
2
  เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน (2) 2 มี.ค. 2563 (มีใบงานและสื่อวิดีโอ)

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ