สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ความหมายของทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา

2. ขั้นตอนของการตัดสินใจและแก้ปัญหา

3. ข้อควรพิจารณาในทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 5.1 ม.2/3 ใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง และหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจนำไปสู่อันตราย

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและขั้นตอนการทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา

ด้านทักษะกระบวนการ

นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหามาใช้ตามสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมตามหลักการ

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีวินัย (ปฏิบัติตามข้อตกลงในชั้นเรียน และรับผิดชอบในการทำงาน)

2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ (ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน)

3. นักเรียนปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล

4. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน (ตั้งใจ รับผิดชอบทำงานให้สำเร็จ ภูมิใจผลงานตนเอง)

- คุณลักษณะเฉพาะ

นักเรียนเห็นความสำคัญของการใช้ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สุขภาพดี มีทักษะชีวิต รู้ป้องกันภัย
ชั่วโมง สุขภาพดี มีทักษะชีวิต รู้ป้องกันภัย
เรื่อง ทักษะการตัดสินใจ และแก้ปัญหา 15 มี.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)