สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ผลกระทบ และแนวทางการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง

1.1 การมั่วสุม

1.2 การทะเลาะวิวาท

1.3 การเข้าแหล่งอบายมุข

1.4 การแข่งขันรถจักรยานยนต์บนท้องถนน

1.5 ภัยจากฝูงชน

1.6 พฤติกรรมเสี่ยงบนโลกออนไลน์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 5.1 ม.2/2 อธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถบอกลักษณะและผลกระทบของพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์ในปัจจุบันได้

นักเรียนสามารถอธิบายวิธีการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยงในปัจจุบันได้

ด้านทักษะกระบวนการ

นักเรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และตัดสินใจเลือกวิธีการหลีกเลี่ยงจากพฤติกรรมเสี่ยงหรือสถานการณ์เสี่ยงได้อย่างเหมาะสม

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ (ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน)

นักเรียนอยู่อย่างพอเพียง (ปฏิบัติตนและตัดสินใจด้วยความรอบคอบมีเหตุผล)

นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน (ตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงานให้สำเร็จ)

- คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

นักเรียนแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงหรือสถาการณ์เสี่ยงในชีวิตประจำวัน และการเลือกปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สุขภาพดี มีทักษะชีวิต รู้ป้องกันภัย
ชั่วโมง สุขภาพดี มีทักษะชีวิต รู้ป้องกันภัย
เรื่อง แนวทางการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง 8 มี.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)