สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ความหมายของการเตือน

2. ประเภทของการเตือน

3. ขั้นตอนการเตือน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 5.1 ม.2/3 ใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง และหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจนำไปสู่อันตราย

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของทักษะการเตือนได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถระบุประเภทและขั้นตอนการเตือนได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะกระบวนการ

นักเรียนสามารถนำทักษะการเตือนมาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต (ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ)

2. นักเรียนมีวินัย (ปฏิบัติตามข้อตกลงในชั้นเรียน และรับผิดชอบในการทำงาน)

3. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ (ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้)

4. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน (ตั้งใจ รับผิดชอบทำงานให้สำเร็จ ภูมิใจผลงานตนเอง)

- คุณลักษณะเฉพาะ 

นักเรียนแสดงให้เห็นถึงคุณค่าความสำคัญของทักษะการเตือนในการดำเนินชีวิต โดยการอภิปรายถึงประโยชน์การนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สุขภาพดี มีทักษะชีวิต รู้ป้องกันภัย
ชั่วโมง สุขภาพดี มีทักษะชีวิต รู้ป้องกันภัย
เรื่อง ทักษะการเตือน 23 ก.พ. 67 (มีใบงานและใบความรู้)