สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    1. ความหมาย และความสำคัญของทักษะการต่อรอง

    2. สถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้ทักษะการต่อรอง

    3. วิธีการต่อรอง และตัวอย่างการใช้วิธีการต่อรองแต่ละรูปแบบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 5.1 ม.2/3 ใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง และหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจนำไปสู่อันตราย

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายถึงความหมายและความสำคัญของทักษะการต่อรอง

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์การใช้ทักษะการต่อรองในการป้องกันตนเอง และหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจนำไปสู่อันตรายได้ว่าควรใช้วิธีการใดในและสถานการณ์ใด

ด้านทักษะกระบวนการ

นักเรียนสามารถปฏิบัติทักษะการต่อรองในการป้องกันตนเอง และหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจนำไปสู่อันตรายได้

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ (ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน)

2. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน (ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

- คุณลักษณะเฉพาะ

นักเรียนแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของทักษะการต่อรองในการป้องกันตนเอง และหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจนำไปสู่อันตรายในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สุขภาพดี มีทักษะชีวิต รู้ป้องกันภัย
ชั่วโมง สุขภาพดี มีทักษะชีวิต รู้ป้องกันภัย
เรื่อง ทักษะการต่อรอง 9 ก.พ. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)