สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

    1) ความหมายของทักษะชีวิต

    2) ความสำคัญของทักษะชีวิตในชีวิตประจำวัน

    3) ทักษะชีวิตที่สำคัญสำหรับวัยรุ่นในการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจนำไปสู่อันตราย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 5.1 ม.2/3 ใช้ทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจนำไปสู่อันตราย

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของทักษะชีวิตได้          

ด้านทักษะกระบวนการ

นักเรียนสามารถวิเคราะห์และเลือกใช้ทักษะในการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจนำไปสู่อันตรายได้อย่างเหมาะสม           

ด้านคุณลักษณะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต (ให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริง)

2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ (ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน)     

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน (ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย)

คุณลักษณะเฉพาะ

นักเรียนแสดงให้เห็นถึงการตระหนักต่อความสำคัญของการมีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงสถานการณ์คับขันที่อาจนำไปสู่อันตราย

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สุขภาพดี มีทักษะชีวิต รู้ป้องกันภัย
ชั่วโมง สุขภาพดี มีทักษะชีวิต รู้ป้องกันภัย
เรื่อง ทักษะชีวิต 19 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)