สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1) รูปแบบในการช่วยเหลือ และฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด

2) แหล่งช่วยเหลือ และฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

     พ 5.1 ม.2/1 ระบุวิธีการ ปัจจัยและแหล่งที่ช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด

จุดประสงค์การเรียนรู้

          ด้านความรู้

  1. นักเรียนสามารถอธิบายรูปแบบการช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด ได้อย่างถูกต้อง
  2. นักเรียนสามารถระบุแหล่งช่วยเหลือ และฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดได้ถูกต้อง

ด้านทักษะกระบวนการ

       1. นักเรียนสามารถใช้ทักษะการคิด และตัดสินใจเพื่อกำหนดรูปแบบและแหล่งช่วยเหลือฟื้นฟูได้สอดคล้องกับลักษณะผู้ติดสารเสพติด

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

      1)  นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ (ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน)

      2.) นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน (ตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงานให้สำเร็จ)     

      3.) มีจิตสาธารณะ (ช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างความสุขให้กับผู้อื่น เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และเพื่อแก้ปัญหาของส่วนรวมตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น)

- คุณลักษณะเฉพาะ

      1.)  นักเรียนแสดงออกให้เห็นถึงคุณค่าความสำคัญของการนำความรู้ที่ถูกต้องไปใช้ในการช่วยเหลือ และฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คิดแก้ไข ห่างไกล ยาเสพติด
ชั่วโมง คิดแก้ไข ห่างไกล ยาเสพติด
เรื่อง รูปแบบและแหล่งช่วยเหลือผู้ติดสารเสพติด 12 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)