สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเสพติดในปัจจุบัน
  2. การแพร่ระบาดของสารเสพติดในปัจจุบัน
  3. วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 5.1 ม.2/1 ระบุวิธีการ ปัจจัยและแหล่งที่ช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติด

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถบอกถึงข้อมูล และโทษเกี่ยวกับสารเสพติดในปัจจุบันได้

2. นักเรียนสามารถระบุวิธีการ ปัจจัย การช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ติดสารเสพติดจากการแพร่ระบาดของสารเสพติดในปัจจุบันได้

ด้านทักษะกระบวนการ

1. นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับโทษของการใช้สารเสพติดได้

2. นักเรียนสามารถคิด วิเคราะห์ หาแนวทางยุติการแพร่ระบาดของสารเสพติดได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความเป็นจริง

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ (ตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน)

2. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน (ตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงานให้สำเร็จ)

- คุณลักษณะเฉพาะ

นักเรียนเห็นถึงโทษของการใช้สารเสพติดในทางที่ไม่ถูกต้อง และความสำคัญของการยุติการแพร่ระบาดของสารเสพติดในปัจจุบัน

การวัดผลและประเมินผล

  1. ใบงานที่ 1 เรื่อง ยาเสพติด ปัญหาของใคร
ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คิดแก้ไข ห่างไกล ยาเสพติด
ชั่วโมง คิดแก้ไข ห่างไกล ยาเสพติด
เรื่อง คิดแก้ไข ห่างไกลยาเสพติด 15 ธ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)