สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ความหมายของอารมณ์และความเครียด

2. ลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต       

3. ปัญหาสุขภาพจิต โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 4.1 ม.2/5 อธิบายลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิต

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของอารมณ์และความเครียดได้

2. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้มีปัญหาสุขภาพจิตได้

 ด้านทักษะกระบวนการ

1. นักเรียนสามารถสังเกตตนเองและประเมินภาวะสุขภาพจิตของตนเองได้

2. นักเรียนสามารถสังเกตลักษณะอาการเบื้องต้นของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตจากบุคคลรอบข้างหรือคนในครอบครัวได้ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้ (ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้)  

2. มีความซื่อสัตย์สุจริต (ทำกิจกรรมโดยให้ข้อมูลตามความเป็นจริง)

คุณลักษณะเฉพาะ

1. นักเรียนแสดงออกให้เห็นถึงความสำคัญของการรู้ถึงอารมณ์และความเครียด (สุขภาพจิต) ของตนเองและบุคคลรอบข้างได้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รู้ปฏิบัติ ทางสายกลาง
ชั่วโมง รู้ปฏิบัติทางสายกลาง
เรื่อง อารมณ์และ ความเครียด 17 พ.ย. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)