สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ใช้ทักษะภาษาเขียน ในการเขียนบรรยายสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อนำเสนอเป็นใบปลิวโฆษณษาการท่องเที่ยว โดยใช้โครงสร้างของประโยค Present Simple Tense, Past Simple Tense รวมทั้งการบอกวิธีการเดินทางได้ถูกต้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. รู้และเข้าใจความหมายของคำศัพท์ทั้งคำคุณศัพท์, ยานพาหนะ, สถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้งที่พักและการบอกเส้นทาง

2. รู้และเข้าใจการใช้โครงสร้างทางภาษา ในรูป Present Simple Tense, Past Simple Tense

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. ใช้คำศัพท์ และโครงสร้างภาษา Present Simple Tense และ Past Simple Tense ในการทำใบโฆษณาสถานที่ท่องเที่ยวได้ถูกต้อง

2. พูดนำเสนอใบปลิวหน้าชั้นเรียนโดยใช้คำศัพท์ โครงสร้างทางภาษาและสำนวนการนำเสนอได้ถูกต้องด้านคุณลักษณะ

1. มีวินัย รับผิดชอบ

2. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นในการทำงาน

4. กล้าแสดงออก

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการเขียน,การพูด

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์                                    

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบเฉลยใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง Thailand, Land of Smiles
ชั่วโมง Thailand, Land of Smiles
เรื่อง Fly a Flyer 15 ม.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)