สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  นักเรียนสื่อสารเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว ออกเสียงคำศัพท์ การใช้คำคุณศัพท์ ในรูปแบบ Comparative Degree หรือการเปรียบเทียบขั้นกว่า โดยใช้โครงสร้างทางภาษา S. + V. to be + Comparative Adjective + than + O.  ในการเขียนประโยคเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของสถานที่ท่องเที่ยว

         

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. รู้และเข้าใจคำคุณศัพท์ขั้นกว่าที่ใช้ในการอธิบายลักษณะของสถานที่ท่องเที่ยว

2. รู้และเข้าใจการใช้โครงสร้างทางภาษา ในรูปแบบ Comparative Degree หรือการเปรียบเทียบขั้นกว่าได้ถูกต้องตามโครงสร้าง S. + V. to be + Comparative Adjective + than + O. 

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. อ่านออกเสียงคำศัพท์ขั้นกว่าที่ใช้ในการอธิบายลักษณะของสถานที่ท่องเที่ยว

2. เขียนประโยคเปรียบเทียบโดยใช้โครงสร้างการเปรียบเทียบขั้น Comparative Degree หรือการเปรียบเทียบขั้นกว่าได้อย่างถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

1. มีวินัย รับผิดชอบ

2. ใฝ่เรียนรู้

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

3. กล้าแสดงออก

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

1. ประเมินการออกเสียงคำศัพท์และการเขียนประโยค

2. ตรวจผลงานนักเรียน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์                                    

8.2 เครื่องมือ

1. แบบประเมินใบงาน

2. แบบเฉลยใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง Thailand, Land of Smiles
ชั่วโมง Thailand, Land of Smiles
เรื่อง A Paradise 15 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)