สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การอ่านและตอบคำถามเกี่ยวกับการเตรียมการประกอบอาหาร  โดยใช้คำศัพท์ และโครงสร้างทางภาษา Imperative Sentence ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

7.1 ตัวชี้วัด

ต 1.1 ม.1/1 ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำแนะนำ และคำชี้แจงง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน

ต 2.2 ม.1/1 บอกความเหมือนและความแตกต่าง ระหว่างการออกเสียงประโยค ชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมาย วรรคตอน และการลำดับคำ ตามโครงสร้างประโยคของ ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

7.2 จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. เข้าใจและบอกความหมายของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเตรียมการประกอบอาหาร

2. สามารถจับใจความสำคัญในการอ่านบทความเกี่ยวกับวิธีการเตรียมการประกอบอาหารและตอบคำถามได้ถูกต้อง

3. รู้เข้าใจโครงสร้างทางภาษา เรื่อง Imperative Sentence

ด้านทักษะกระบวนการ

1. ออกเสียงและใช้คำศัพท์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ในบริบทของการพูดเกี่ยวกับการเตรียมการประกอบอาหารได้

2. สามารถใช้โครงสร้างทางภาษา Imperative Sentence ได้อย่างถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

ตรวจสอบจากการตอบคำถามและใบงานของนักเรียน

8.2 เครื่องมือ

เกณฑ์การประเมินกิจกรรมและใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง Happy Meal
ชั่วโมง Happy Meal
เรื่อง Food Preparation 20 พ.ย. 66 (มีใบงาน และสื่อสำหรับครู)