สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของมนุษยชาติ มีส่วนทำให้คุณภาพชีวิตของมนุษย์

เป็นไปในทางที่ดีและไม่ดี เพราะฉะนั้นทุกคนจึงมีส่วนร่วมในการอนุรักษสิ่งแวดล้อมของโลก ทั้งป่าไม้ แม่น้ำ

สัตว์ป่า ดิน และอากาศ เพื่อให้มนุษยชาติยังสามารถดำรงเผ่าพันธุ์อยู่บนโลกต่อไปได้อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/3  มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้านและห้องเรียน

จุดประสงค์

         1. อธิบายวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลกได้

         2. มีทักษะการแก้ปัญหาและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

         3. เห็นความสำคัญและตระหนักในการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลก

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 11 สิ่งแวดล้อมน่าอยู่
ชั่วโมง สิ่งแวดล้อมน่าอยู่
เรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโลก (มีใบงาน แบบประเมินตนเอง และ บันทึกการเรียนรู้)