ปีการศึกษา
ชั้น
กลุ่มสาระ
ชั่วโมง 37
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน

ครูอริษา แก้วไทรหงวน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

แผนการสอน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หน่วยการเรียนรู้ 1. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษาฯ) รหัสวิชา ง11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เศรษฐีน้อย
เรื่อง 1.1 หน่วยย่อยที่ 1 ชีวิตพอเพียง
1
  เรื่อง สินค้าที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน (1) 19 พ.ค. 63
2
  เรื่อง สินค้าที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน (2) 22 พ.ค. 63
3
  เรื่อง การบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิต ประจำวัน (1) 26 พ.ค. 63
4
  เรื่อง การบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิต ประจำวัน (2) 29 พ.ค. 63
5
  เรื่อง ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน (1) 2 มิ.ย. 63
6
  เรื่อง ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน (2) 5 มิ.ย. 63
7
  เรื่อง การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน (1) 9 มิ.ย. 63
8
  เรื่อง การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวัน (2) 12 มิ.ย. 63
9
  เรื่อง การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด (1) 16 มิ.ย. 63
10
  เรื่อง การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างประหยัด (2) 19 มิ.ย. 63
เรื่อง 1.2 หน่วยย่อยที่ 2 ออมไว้ไม่ขัดสน
1
  เรื่อง ทำงานดีมีความสุข (1) 23 มิ.ย. 63
2
  เรื่อง ทำงานดีมีความสุข (2) 26 มิ.ย. 63
3
  เรื่อง รายรับ-รายจ่ายของตนเอง และครอบครัว (1) 30 มิ.ย. 63
4
  เรื่อง รายรับ-รายจ่ายของตนเอง และครอบครัว (2) 3 ก.ค. 63
5
  เรื่อง วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง (1) 10 ก.ค. 63
6
  เรื่อง วิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง (2) 14 ก.ค. 63
7
  เรื่อง หลักในการใช้จ่าย (1) 17 ก.ค. 63
8
  เรื่อง หลักในการใช้จ่าย (2) 21 ก.ค. 63
9
  เรื่อง การออม (1) 24 ก.ค. 63
10
  เรื่อง การออม (2) 31 ก.ค. 63
หน่วยการเรียนรู้ 2. รายวิชา กลุ่มบูรณาการ (แกนหลักสังคมศึกษฯ) รหัสวิชา ง11101 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง คนดีศรีแผ่นดิน
เรื่อง 2.1 หน่วยย่อยที่ 1 ต้นกล้าคนดี
1
  เรื่อง การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว และโรงเรียน (1) 4 ส.ค. 63
2
  เรื่อง การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว และโรงเรียน (1) 7 ส.ค. 63
3
  เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน (1) 11 ส.ค. 63
4
  เรื่อง การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน (2) 14 ส.ค. 63
5
  เรื่อง การทำความดี (1) 18 ส.ค. 63
6
  เรื่อง การทำความดี (1) 21 ส.ค. 63
เรื่อง 2.2 หน่วยย่อยที่ 2 สังคมน่าอยู่
1
  เรื่อง ครอบครัวอบอุ่น (1) 25 ส.ค. 63
2
  เรื่อง ครอบครัวอบอุ่น (2) 28 ส.ค. 63
3
  เรื่อง ครอบครัวอบอุ่น (3) 1 ก.ย. 63
4
  เรื่อง โรงเรียนน่าอยู่ (1) 4 ก.ย. 63
5
  เรื่อง โรงเรียนน่าอยู่ (2) 8 ก.ย. 63
6
  เรื่อง โรงเรียนน่าอยู่ (3) 11 ก.ย. 63
เรื่อง 2.3 หน่วยย่อยที่ 3 วิถีประชาธิปไตย
1
  เรื่อง ประชาธิปไตยในครอบครัว (1) 15 ก.ย. 63
2
  เรื่อง ประชาธิปไตยในครอบครัว (2) 18 ก.ย. 63
3
  เรื่อง ประชาธิปไตยในโรงเรียน (1) 22 ก.ย. 63
4
  เรื่อง ประชาธิปไตยในโรงเรียน (2) 25 ก.ย. 63
5
  เรื่อง วิถีประชาธิปไตย 29 ก.ย. 63

กระดานสนทนา

กระทู้แนะนำ
  1. Post By wilaifo@gmail.com | 23.05.18 | 3,339 12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  1. Post By wilaifo@gmail.com | 23.05.18 | 3,339 12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม