สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การดูแลสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียน เป็นสิ่งที่สมาชิกทุกคนควรเข้าไปมีส่วนร่วม เช่น การดูแลรักษาห้องเรียนให้มี

ความสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เพราะ สิ่งแวดล้อมดีจะส่งผลให้ชีวิตมีความสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/3  มีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้านและห้องเรียน

จุดประสงค์

         1. อธิบายการดูแลสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนได้

         2. มีทักษะการแก้ปัญหาและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

         3. เห็นความสำคัญและตระหนักในการดูแลสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียน

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 11 สิ่งแวดล้อมน่าอยู่
ชั่วโมง สิ่งแวดล้อมน่าอยู่
เรื่อง การดูแลสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียน (มีใบงาน)