สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรส่งผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์โดยตรง ดังนั้นการใช้

ทรัพยากรควรใช้อย่างประหยัดและก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรให้คงอยู่ยาวนานและยั่งยืน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/2  สังเกตและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเพื่อการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม

จุดประสงค์

         1. อธิบายวิธีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าได้

         2. มีทักษะการแก้ปัญหาและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

         3. ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 11 สิ่งแวดล้อมน่าอยู่
ชั่วโมง สิ่งแวดล้อมน่าอยู่
เรื่อง ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า 19 มี.ค. 67 (มีใบงาน)