สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ดังนั้น มนุษย์จะต้องเรียนรู้และ

พยายามปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังต้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/2  สังเกตและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเพื่อการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม

จุดประสงค์

         1. อธิบายการปฏิบัติตนต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้

         2. มีทักษะการแก้ปัญหาและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

         3. ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับเการปฏิบัติตนต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 11 สิ่งแวดล้อมน่าอยู่
ชั่วโมง สิ่งแวดล้อมน่าอยู่
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อมนุษย์ 15 มี.ค. 67 (มีใบงาน)