สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก

การกระทำของมนุษย์ ดังนั้น ทุกคนจะต้องร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและยั่งยืน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/2  สังเกตและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเพื่อการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม

จุดประสงค์

1. อธิบายสาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้

2. มีทักษะการแก้ปัญหาและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3. ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันได้

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 11 สิ่งแวดล้อมน่าอยู่
ชั่วโมง สิ่งแวดล้อมน่าอยู่
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 12 มี.ค. 67 (มีใบงาน)