สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยมีอยู่หลากหลาย ทั้งป่าไม้ แหล่งน้ำ ดิน สินแร่ และสัตว์ป่า 

ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/1  บอกสิ่งแวดล้อมที่เกิดตามธรรมชาติที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์

จุดประสงค์

         1. อธิบายทรัพยากรที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ได้

         2. มีทักษะการแก้ปัญหาและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

         3. นำความรู้ในเรื่องทรัพยากรที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 11 สิ่งแวดล้อมน่าอยู่
ชั่วโมง สิ่งแวดล้อมน่าอยู่
เรื่อง ทรัพยากรที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ 8 มี.ค. 67 (มีใบงาน)