สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  ภูมิอากาศในลักษณะต่าง ๆ ของประเทศไทย อาทิ ฤดูหนาว ฤดูฝน ฤดูร้อน ล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อความเป็นอยู่

ของมนุษย์ เช่น ที่อยู่อาศัย การแต่งกาย ลักษณะการประกอบอาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณี และอาหาร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/1  บอกสิ่งแวดล้อมที่เกิดตามธรรมชาติที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์

 จุดประสงค์

1. อธิบายลักษณะภูมิอากาศที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ได้

2. มีทักษะการแก้ปัญหาและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3. นำความรู้ในเรื่องลักษณะภูมิอากาศไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 11 สิ่งแวดล้อมน่าอยู่
ชั่วโมง สิ่งแวดล้อมน่าอยู่
เรื่อง ภูมิอากาศที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ 5 มี.ค. 67 (มีใบงาน)