สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ลักษณะของภูมิประเทศเป็นปัจจัยทางกายภาพที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัย

การแต่งกาย ลักษณะการประกอบอาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณี อาหาร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/1  บอกสิ่งแวดล้อมที่เกิดตามธรรมชาติที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์

จุดประสงค์

        1. อธิบายลักษณะภูมิประเทศที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ได้

        2. มีทักษะการแก้ปัญหาและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

        3. นำความรู้ในเรื่องลักษณะภูมิประเทศไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 11 สิ่งแวดล้อมน่าอยู่
ชั่วโมง สิ่งแวดล้อมน่าอยู่
เรื่อง ภูมิประเทศที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์ 1 มี.ค. 67 (มีใบงาน)