สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สิ่งที่ทำให้สภาพอากาศในรอบวันเปลี่ยนแปลงไป เกิดจากสิ่งต่างๆตามธรรมชาติ ได้แก่ กลางวัน กลางคืน ซึ่ง

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ซึ่งล้วนมีผลต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/4  สังเกตและบอกการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน

จุดประสงค์

         1. อธิบายการเกิดและผลกระทบของการเกิดของกลางวัน กลางคืนได้

         2. มีทักษะการแก้ปัญหาและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

         3. นำความรู้เรื่องความแปลี่ยนแปลงของกลางวัน กลางคืนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 10 รอบตัวน่ารู้
ชั่วโมง รอบตัวน่ารู้
เรื่อง กลางวัน-กลางคืน 23 ก.พ. 67 (มีใบงาน)