สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศ ของสิ่งต่างๆจะทำให้สามารถทราบระยะทางใกล้-ไกลระหว่าง

สิ่งต่าง ๆ และทำให้ทราบตำแหน่งของสิ่งของและทิศต่างๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/2  ระบุความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะทิศของสิ่งต่าง ๆ

จุดประสงค์

         1. สังเกตและบอกตำแหน่ง ระยะ ทิศ ของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้

         2. มีทักษะการแก้ปัญหาและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

         3. เห็นความสำคัญในการศึกษาความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศ ของสิ่งต่าง ๆ

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 10 รอบตัวน่ารู้
ชั่วโมง รอบตัวน่ารู้
เรื่อง ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศ (2) 16 ก.พ. 67 (มีใบงาน)