สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทิศเป็นแนวเล็งจากตัวเราไปสู่สิ่งต่างๆ เราใช้ดวงอาทิตย์ในการกำหนดทิศทาง ระบบทิศในเบื้องต้นมี ๔ ทิศ

ได้แก่ ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/2  ระบุความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะทิศของสิ่งต่าง ๆ

จุดประสงค์

        1. สามารถบอกทิศหลักได้ถูกต้อง และอธิบายความสำคัญของทิศหลักได้

        2. มีทักษะการแก้ปัญหาและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

        3. สามารถอธิบายความสำคัญและประโยชน์ของทิศได้

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 10 รอบตัวน่ารู้
ชั่วโมง รอบตัวน่ารู้
เรื่อง ทิศหลัก 9 ก.พ. 67 (ใบงาน)