สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น คือ สิ่งต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้การใช้ชีวิตของมนุษย์อยู่รอด

ปลอดภัย และสะดวกสบาย เช่น ถนน ยานพาหนะ บ้านเรือน สวนสาธารณะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/1  จำแนกสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น

จุดประสงค์

         1. บอกความหมายและความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นได้

         2. มีทักษะการแก้ปัญหาและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

         3. เห็นความสำคัญและประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 10 รอบตัวน่ารู้
ชั่วโมง รอบตัวน่ารู้
เรื่อง สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น 6 ก.พ. 67 (มีใบงาน)