สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีทั้งสิ่งมีชีวิต เช่น ต้นไม้ ดอกไม้ สัตว์ป่า และสิ่งไม่มีชีวิต เช่นแหล่งน้ำ ดิน หิน แร่ธาตุ และอากาศ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/1  จำแนกสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น

จุดประสงค์

         1. บอกความหมายและความสำคัญสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้

         2 มีทักษะการแก้ปัญหาและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

         3. เห็นความสำคัญและประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 10 รอบตัวน่ารู้
ชั่วโมง รอบตัวน่ารู้
เรื่อง สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 2 ก.พ. 67 (มีใบงาน)