สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานหรือสถานที่สำคัญทางศาสนา เป็นสิ่งที่ศาสนิกชนที่ดีพึงปฏิบัติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/1  บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัด หรือศาสนสถานของศาสนาที่ตนนับถือ

จุดประสงค์

        1. บอกวิธีการปฏิบัติตนเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานหรือสถานที่สำคัญทางศาสนาได้

        2. มีทักษะการแก้ปัญหาและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

        3. นำความรู้เรื่องการบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานหรือสถานที่สำคัญทางศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 9 ปฏิบัติมาเป็นนิจ
ชั่วโมง ปฏิบัติมาเป็นนิจ
เรื่อง บำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานหรือสถานที่สำคัญทางศาสนา 12 ม.ค. 67 (มีใบงาน)