สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสวดมนต์และการแผ่เมตตา จะทำให้มีจิตใจที่สงบ บริสุทธิ์ และช่วยทำให้เป็นผู้มีจิตใจเมตตากรุณาต่อผู้อื่น ลดความเห็นแก่ตัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ป.1/4  เห็นคุณค่าและสวดมนต์ แผ่เมตตามีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาชิกในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

จุดประสงค์

        1. บอกประโยชน์ของการสวดมนต์และแผ่เมตตาได้

        2. มีทักษะการแก้ปัญหาและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

        3. นำบทการสวดมนต์และแผ่เมตตาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 8 พาจิตแจ่มใส
ชั่วโมง พาจิตแจ่มใส
เรื่อง สวดมนต์และแผ่เมตตา 26 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)