สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ เป็นหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ความจริงที่ไปสู่หนทางแห่งการดับทุกข์ ซึ่งมีอยู่ 4 ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/3  บอกความหมาย ความสำคัญ และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

จุดประสงค์

         1. บอกความหมายของอริยสัจ ๔ ได้

         2. มีทักษะการแก้ปัญหาและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

         3. นำหลักอริยสัจ ๔ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 7 หลักธรรมน้อมนำจิตใจ
ชั่วโมง หลักธรรมน้อมนำจิตใจ
เรื่อง อริยสัจ 4 15 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)