สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พระพุทธศาสนามีองค์ประกอบ 3 ประการรวมเรียกว่า “พระรัตนตรัย” พุทธศาสนิกชนควรเรียนรู้รายละเอียดของพระรัตนตรัยอย่างถ่องแท้ เพื่อจะได้เข้าใจแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/3  บอกความหมาย ความสำคัญ และเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

 จุดประสงค์

         1. บอกความหมาย ความสำคัญ และการเคารพพระรัตนตรัยได้

         2. มีทักษะการแก้ปัญหาและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

         3. เห็นความสำคัญของการบูชาพระรัตนตรัย

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 7 หลักธรรมน้อมนำจิตใจ
ชั่วโมง หลักธรรมน้อมนำจิตใจ
เรื่อง พระรัตนตรัย 1 ธ.ค. 66 (มีใบงาน)