สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        การศึกษาประวัติสามเณรบัณฑิตจะทำให้ได้แบบอย่างที่ดีมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

.1 บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตจากประวัติสามเณรบัณฑิตได้

         2 มีทักษะการแก้ปัญหาและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

         3 นำแบบอย่างที่ดีของสามเณรบัณฑิตไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 6 มุ่งมั่นและศรัทธา
ชั่วโมง มุ่งมั่นและศรัทธา
เรื่อง พุทธสาวก (สามเณรบัณฑิต) 17 พ.ย. 66 (มีใบงาน)