สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของพระพุทธศาสนา การศึกษาพุทธประวัติจะทำให้ทราบประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้า เพื่อเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.1/1 บอกพุทธประวัติ หรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือโดยสังเขป

 จุดประสงค์

         7.2.1 บอกเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับพุทธประวัติได้

         7.2.2 มีทักษะการแก้ปัญหาและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

         7.2.3 ตระหนักและนำเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับพุทธประวัติมาปรับใช้ในการเรียนได้

การวัดผลและประเมินผล

1. แบบประเมินการนำเสนอ

2. แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วย หน่วยที่ 6 มุ่งมั่นและศรัทธา
ชั่วโมง มุ่งมั่นและศรัทธา
เรื่อง พุทธประวัติ 14 พ.ย. 66 (มีใบงาน)