สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  1. ปริซึมเป็นทรงตันที่มีหน้าตัดหัวท้ายเป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ และอยู่บนระนาบที่ขนานกัน เรียกหน้าตัดนั้นว่า ฐานของปริซึม มีหน้าข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน
  2. ชนิดของปริซึมจำแนกตาม
  3. รูปหลายเหลี่ยมที่เป็นหน้าตัดหรือฐาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

      1. ตัวชี้วัด ค 2.2 ป.5/1

      2. จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกลักษณะและส่วนต่าง ๆ ของปริซึม

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 6 ชื่อหน่วย รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ชั่วโมง รูปเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
เรื่อง ลักษณะส่วนต่างๆของปริซึม 16 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)