สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

รูปสี่เหลี่ยมคางหมู 2 รูปที่เท่ากันทุกประการ เมื่อนำมาต่อกันจะได้รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ดังนั้นในการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูหาได้จากครึ่งหนึ่งของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด ค 2.2 ป.5/1

 จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 ชื่อหน่วย เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 1 ก.พ. 67 (มีแบบฝึกหัด)