สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานมีเส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน     

2. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีเส้นทแยงมุมเท่ากันแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและตัดกันเป็นมุมฉาก     

3. รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเส้นทแยงมุมเท่ากันและแบ่งครึ่งซึ่งกันและกัน     

4. รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีเส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและตัดกันเป็นมุมฉาก     

5. รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวเส้นทแยงมุมตัดกันเป็นมุมฉากและมีเส้นทแยงมุมเพียงเส้นเดียวที่ถูกแบ่งครึ่งด้วยเส้นทแยงมุมอีกเส้น หนึ่ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

      1. ตัวชี้วัด ค 2.2 ป.5/1

      2. จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกลักษณะเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่างๆ

การวัดผลและประเมินผล

      1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

      2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 ชื่อหน่วย เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม 11 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)