สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การสร้างเส้นตรงให้อยู่บน ระนาบเดียวกันขนานกัน อาจสร้าง โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับมุมแย้ง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 2.2 ป.5/1

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้าง เส้นตรงให้ขนานกัน โดยใช้ความรู้ เกี่ยวกับมุมแย้ง

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 ชื่อหน่วย เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง การสร้างเส้นตรงให้ขนานกับเส้นตรงที่กำหนดให้โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับมุมแย้ง 8 ม.ค. 67 (มีแบบฝึกหัด)