สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ระยะห่างจากจุดกับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรง คือความยาวของส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดไปตั้ง ฉากกับเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงนั้น 

2.  เส้นตรงที่อยู่บนระนาบเดียวกันและไม่ตัดกัน เส้นตรงเหล่านั้นจะขนานกัน

3. เส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงสองเส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกันจะขนานกันก็ต่อเมื่อมีระยะห่างเท่ากันเสมอ ใช้สัญลักษณ์ // แสดงการขนาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

      1. ตัวชี้วัด ค 2.2 ป.5/1

      2. จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรง 2 เส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกันขนานกันพร้อมทั้งบอกเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

      1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

      2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 ชื่อหน่วย เรขาคณิตสองมิติ
ชั่วโมง เรขาคณิตสองมิติ
เรื่อง เส้นขนานและสัญลักษณ์แสดงการขนาน 21 ธ.ค. 66 (มีแบบฝึกหัด)