สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การบอกความหมายของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์จากสถานการณ์ที่กำหนด ต้องนำไปเทียบกับ 100 เสมอ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/2

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/9

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถบอกความหมายของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ จากสถานการณ์ที่กำหนด

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 4 ชื่อหน่วย ร้อยละ
ชั่วโมง ร้อยละ
เรื่อง ความหมายของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์จากสถานการณ์ที่กำหนด 16 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)