สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์แสดงปริมาณส่วนย่อยจากทั้งหมด 100 ส่วน

2. เศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 100 สามารถเขียนในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์

3. ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์สามารถเขียนในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 100

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/2

ตัวชี้วัด ค 1.1 ป.5/9

จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น 100 ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการตอบคำถาม และการทำแบบฝึกหัด

2. ประเมินทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ด้านการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล และการสื่อสารสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 4 ชื่อหน่วย ร้อยละ
ชั่วโมง ร้อยละ
เรื่อง การเขียนเศษส่วนที่ตัวส่วนเป็น 100 หรือ เขียนทศนิยม 2 ตำแหน่ง ในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ 13 พ.ย. 66 (มีแบบฝึกหัด)