สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 พระยาพิชัยดาบหัก เป็นทหารเอกคู่พระทัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นผู้มีความกล้าหาญและจงรักภักดีต่อแผ่นดินเกิดอย่างมาก ได้ต่อสู้กับข้าศึกในสงครามหลายครั้ง โดยเฉพาะสงครามที่ข้าศึกเข้าตีเมืองพิชัย ครั้งที่ 2 พระยาพิชัยถือดาบออกต่อสู้จนดาบหักไปข้างหนึ่ง และรักษาเมืองไว้ได้ ดังนั้นจึงได้รับสมญานามว่า "พระยาพิชัยดาบหัก"

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เล่าวีรกรรมสำคัญของพระยาพิชัยดาบหักได้

2. มีทักษะการแก้ปัญหา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3. นำวีรกรรม ข้อคิด หรือคุณธรรมของพระยาพิชัยดาบหัก มาเป็นแบบอย่างในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 8 เรื่อง พระยาพิชัยดาบหัก

2. ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 5 บุคคลสำคัญที่คนไทยไม่เคยลืม
ชั่วโมง บุคคลสำคัญที่คนไทยไม่เคยลืม
เรื่อง พระยาพิชัยดาบหัก (มีใบงาน และแบบประเมินตนเอง)