สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นพระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีได้

2. มีทักษะการแก้ปัญหา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3.นำพระราชจริยวัตรและพระปรีชาสามารถพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 7 เรื่อง พระบรมราชินี คู่พระบารมี

2. ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 4 ดวงใจปวงประชา
ชั่วโมง ดวงใจปวงประชา
เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 6 ก.พ. 67 (มีใบงาน)