สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้

2. มีทักษะการแก้ปัญหา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3. นำพระราชจริยวัตรและพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 4 เรื่อง ในหลวงของเรา

2. ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 4 ดวงใจปวงประชา
ชั่วโมง ดวงใจปวงประชา
เรื่อง พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 9 ม.ค. 67 (มีใบงาน)