สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 ประเทศไทยมีความเป็นมายาวนาน มีอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองในช่วงเวลาต่าง ๆ โดยประวัติศาสตร์กระแสหลัก จะเลือกนับอาณาจักรสุโขทัยเป็นราชธานีแห่งแรกของคนไทย ตามด้วยอาณาจักรอยุธยา อาณาจักรธนบุรี และอาณาจักรรัตนโกสินทร์ตามลำดับ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายอาณาจักรชาติไทยพอสังเขปได้

2. มีทักษะการแก้ปัญหา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

3. ตระหนักในการรู้คุณแผ่นดิน เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ใบงานที่ 1 เรื่อง อาณาจักรชาติไทย

2. ความถูกต้องของการทำใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยที่ 3 พระมหากษัตริย์ผู้สร้างบ้านแปงเมืองสู่ความรุ่งเรืองของไทย
ชั่วโมง พระมหากษัตริย์ผู้สร้างบ้านแปงเมืองสู่ความรุ่งเรืองของไทย
เรื่อง อาณาจักรชาติไทย 7 พ.ย. 66 (มีใบงาน)