สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เรียงความ เป็นศิลปะการใช้ภาษาอย่างหนึ่ง ที่แสดงถึงความรู้ความคิด ความรู้สึก และความต้องการของผู้เขียน ซึ่งต้องอาศัยกลวิธีการเขียน  การใช้สำนวนภาษา การเรียบเรียงภาษาที่สละสลวย และมีมารยาทในการเขียน จึงจะทำให้งานเขียนนั้นมีคุณค่า ถูกต้อง ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 6/4 เขียนเรียงความ

ป. 6/9 มีมารยาทในการเขียน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการเขียนเรียงความได้

2. เขียนเรียงความได้

3. มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

ใบงาน เรื่อง การเขียนเรียงความ

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 15 ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน
ชั่วโมง ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน
เรื่อง การเขียนเรียงความ 14 มี.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)