สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนอธิบาย เป็นการเขียนเพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ และความเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ อย่างละเอียด ถูกต้อง ด้วยกลวิธีที่หลากหลาย และเหมาะสมกับเนื้อหา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 6/2 เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้องชัดเจน และเหมาะสม

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการเขียนเชิงอธิบายได้

2. เขียนอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานได้

3. เห็นประโยชน์ของการเขียนเชิงอธิบาย

การวัดผลและประเมินผล

ใบงาน เรื่อง วิธีการปรุงส้มตำ

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 15 ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน
ชั่วโมง ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน
เรื่อง การเขียนอธิบาย 11 มี.ค. 67 (มีใบงาน)