สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดรายงานที่ดี ทำให้การนำเสนอข้อมูลมีความน่าสนใจ ผู้ฟังได้รับประโยชน์จากการฟังอย่างชัดเจน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.6/4 พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการพูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้าได้

2. พูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้าได้

3. บอกประโยชน์ของการพูดรายงานจากการศึกษาค้นคว้า

การวัดผลและประเมินผล

พูดรายงานจากการศึกษาพระราชประวัติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 15 ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน
ชั่วโมง ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน
เรื่อง เจ้าฟ้านักอ่าน (พูดรายงาน) (1) 5 มี.ค. 67 (มีใบความรู้)