สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

       การอ่านจับใจความพระราชประวัติและพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ    มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้สาระสำคัญจากการอ่านจะเป็นความรู้ และข้อคิดสำคัญที่สามารถนำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ ดังนั้น ผู้อ่านควรอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  ศึกษาความสัมพันธ์ของเนื้อหาสาระ การใช้ภาษา และเจตคติ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป. 6/3 อ่านเรื่องสั้น ๆ อย่างหลากหลายโดยจับเวลาแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการอ่านจับใจความสำคัญได้

2. อ่านจับใจความพระราชประวัติและพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้

3. เห็นความสำคัญของการอ่านจับใจความสำคัญ

การวัดผลและประเมินผล

ใบงาน เรื่อง เจ้าฟ้านักอ่าน

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 15 ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน
ชั่วโมง ตามรอยเจ้าฟ้านักอ่าน
เรื่อง เจ้าฟ้านักอ่าน (อ่านจับใจความ) 4 มี.ค. 67 (มีใบงาน และใบความรู้)