สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การวิเคราะห์บทความต้องสามารถนำความรู้ ความคิด จากเรื่องที่อ่านไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ป.6/4  แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

ป. 6/5  อธิบายการนำความรู้และความคิด จากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกหลักการพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้

2. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากบทความที่อ่านได้

3. สรุปความรู้ที่ได้จากการอ่านบทความได้

4. เห็นคุณค่าของการแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน

การวัดผลและประเมินผล

ใบงาน เรื่อง วิเคราะห์บทความ

ปีการศึกษา 2566 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยที่ 13 สมุดมิตรภาพ
ชั่วโมง สมุดมิตรภาพ
เรื่อง วิเคราะห์บทความ 5 ก.พ. 67 (มีใบงาน)